สหกรณ์ฯเปิดซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพื่อร่วมกันส่งเสริมและรณรงค์การออม สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้อีกคนละไม่เกิน 100,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.56 ถึง 31 ธ.ค.56 นี้


สหกรณ์ฯเปิดซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพื่อร่วมกันส่งเสริมและรณรงค์การออม

สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้อีกคนละไม่เกิน 100,000.- บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.56 ถึง 31 ธ.ค.56 นี้