แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555


ตามที่หนังสือที่อ้างถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากในวันดังกล่าว สหกรณ์ฯได้รับแจ้งว่า
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว.เสด็จเยี่ยม
หน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน คณะกรรมการจึงได้กำหนดให้เลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
เป็นวันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์  2556
ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ด แอนด์ สปา รีสอร์ท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

รายละเอียดเพิ่มเติม : pdf [download]