ประกาศ เนื่องในโอกาสวันที่ 31 ต.ค. 2555 เป็นวันออมแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนสมาชิกร่วมกันส่งเสริมและรณรงค์การออม สหกรณ์ฯจึงเปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ได้คนละไม่เกิน 150,000.- บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555 ถึง 28 ก.พ. 2556 นี้


เนื่องในโอกาสวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เป็นวันออมแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่  จำกัด จึงขอเชิญชวนสมาชิกร่วมกันส่งเสริมและรณรงค์การออม จึงเปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่  จำกัด จึงเชิญชวนสมาชิกที่มีความประสงค์
จะซื้อหุ้นเพิ่ม (นอกเหนือจากการหักเงินค่าหุ้นรายเดือนแล้ว) ได้อีกคนละไม่เกิน 150,000.- บาท  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : pdf [download]