การขยายวงเงินกู้สามัญพิเศษให้กับสมาชิก


ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ชุดที่ 28/2555 ครั้งที่ 13/2555
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2555 โดยที่ประชุมได้มีมติให้ขยายวงเงินกู้สามัญพิเศษ จากเดิม 300,000.- บาท
เป็น 1,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี โดยมีเงื่อนไขของการกู้ ดังนี้
1. ต้องมีเงินเดือนเหลือจ่ายหลังจากหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเงินกู้ของสหกรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 15%
2. ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ (สสธท.)
3. ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ (สส.ชสอ.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ. ศ. 2555 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :
pdf [download]