ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2555


ด้วยในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่  จำกัด ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555
ที่ประชุมได้พิจารณาให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี 2555 จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 2,000.- บาท  และทุนอุดหนุน
การศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกสมทบ จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 1,000.- บาท ซึ่งสมาชิกที่ได้รับทุน มีรายชื่อดังเอกสารที่แนบมานี้

รายละเอียด : pdf [download]