เอกสารประกอบการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด


1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 • คำขอกู้เงิน (ฉบับสีชมพู)
 • สลิปเงินเดือนที่มีเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรอง
 • กรณีข้าราชการบำนาญ ต้องแนบสำเนาสมุดธนาคารกรุงไทย โดยถ่ายข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน
  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.  เงินกู้สามัญ
 • แบบฟอร์มที่สหกรณ์มีให้เป็นชุด (ฉบับสีเขียว)
 • สลิปเงินเดือน
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินบำเหน็จ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรอง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ ผู้กู้  ผู้ค้ำประกัน รวมถึงคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือใบมรณะบัตร
 • สำเนาสมุดธนาคารกรุงไทย ถ่ายเฉพาะหน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี

3. เงินกู้พิเศษ โดยใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน เฉพาะ โฉนดที่ดิน น.ส.3.ก. และน.ส.3.ที่อยู่ในท้องที่จังหวัดกระบี่

 • แบบฟอร์มคำขอกู้พิเศษ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือใบมรณะบัตร
 • หนังสือประเมินราคาจากสำนักงานที่ดิน ฉบับจริง
 • เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการกู้


กรณีสร้างบ้านต้องมีใบขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการในท้องที่ของอาคารที่จะสร้าง พร้อมแปลนบ้าน และสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 ชุด

 • หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน กรณีที่ดินไม่ได้เป็นของตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบมรณะบัตร
 • สลิปเงินเดือน
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินบำเหน็จ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรอง
 • สำเนาภาพถ่ายหลักฐานที่ดิน ถ่ายเท่าฉบับจริง จำนวน 2 ชุด

กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ หรือ ลาออกจากราชการแต่ไม่ประสงค์จะขอลาออกจากสหกรณ์
โปรด ติดต่อสหกรณ์เพื่อทำหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินผ่านธนาคารกรุงไทย กรณีบัญชีของสมาชิกไม่ได้อยู่ในสาขากระบี่
จะต้องนำแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ธนาคารหักเงินส่งสหกรณ์ไปให้สมุห์บัญชี ของสาขาที่สมาชิกเปิดบัญชีอยู่ลงชื่อรับรอง
ก่อนส่งสหกรณ์ โดยให้แนบเอกสารดังต่อไปพร้อมลงชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดธนาคารกรุงไทย