ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 ซึ่งสมาชิกที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา


สหกรณ์ฯจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิก
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565